PeproTech產品目錄--澤浩公司
PeproTech產品目錄列表 page 10? >>?? 1??? 2???? 3??? 4??? 5??? 6?? 7?? 8?? 9?? 10
貨號 產品名稱 包裝 品牌
500-P94Bt-25 Rabbit Biotinylated Anti-Rat IL-4 25ug PeproTech
500-P94Bt-50 Rabbit Biotinylated Anti-Rat IL-4 50ug PeproTech
500-P95A-100 Rabbit Anti-Human MIP-3alpha 100ug PeproTech
500-P95A-1000 Rabbit Anti-Human MIP-3alpha 1000ug PeproTech
500-P95A-50 Rabbit Anti-Human MIP-3alpha 50ug PeproTech
500-P95ABt-1000 Rabbit Biotinylated Anti-Human MIP-3alpha 1000ug PeproTech
500-P95ABt-25 Rabbit Biotinylated Anti-Human MIP-3alpha 25ug PeproTech
500-P95ABt-50 Rabbit Biotinylated Anti-Human MIP-3alpha 50ug PeproTech
500-P95B-100 Rabbit Anti-Human MIP-3beta 100ug PeproTech
500-P95B-1000 Rabbit Anti-Human MIP-3beta 1000ug PeproTech
500-P95B-50 Rabbit Anti-Human MIP-3beta 50ug PeproTech
500-P95BBt-1000 Rabbit Biotinylated Anti-Human MIP-3beta 1000ug PeproTech
500-P95BBt-25 Rabbit Biotinylated Anti-Human MIP-3beta 25ug PeproTech
500-P95BBt-50 Rabbit Biotinylated Anti-Human MIP-3beta 50ug PeproTech
500-P97-100 Rabbit Anti-Human TARC 100ug PeproTech
500-P97-1000 Rabbit Anti-Human TARC 1000ug PeproTech
500-P97-50 Rabbit Anti-Human TARC 50ug PeproTech
500-P97Bt-1000 Rabbit Biotinylated Anti-Human TARC 1000ug PeproTech
500-P97Bt-25 Rabbit Biotinylated Anti-Human TARC 25ug PeproTech
500-P97Bt-50 Rabbit Biotinylated Anti-Human TARC 50ug PeproTech
500-P98-100 Rabbit Anti-Human Fractalkine 100ug PeproTech
500-P98-1000 Rabbit Anti-Human Fractalkine 1000ug PeproTech
500-P98-50 Rabbit Anti-Human Fractalkine 50ug PeproTech
500-P98Bt-1000 Rabbit Biotinylated Anti-Human Fractalkine 1000ug PeproTech
500-P98Bt-25 Rabbit Biotinylated Anti-Human Fractalkine 25ug PeproTech
500-P98Bt-50 Rabbit Biotinylated Anti-Human Fractalkine 50ug PeproTech
500-P99G-100 Goat Anti-Human SCGF-beta 100ug PeproTech
500-P99G-1000 Goat Anti-Human SCGF-beta 1000ug PeproTech
500-P99G-50 Goat Anti-Human SCGF-beta 50ug PeproTech
500-P99Gbt-1000 Goat Biotinylated Anti-Human SCGF-beta 1000ug PeproTech
500-P99GBt-25 Goat Biotinylated Anti-Human SCGF-beta 25ug PeproTech
500-P99GBt-50 Goat Biotinylated Anti-Human SCGF-beta 50ug PeproTech
600-05-100 Human EPO 100ug PeproTech
600-05-1000 Human EPO 1000ug PeproTech
700-C100 PeproGrow-1 NoData PeproTech
700-C200 PeproGrow-2 NoData PeproTech
700-C300 PeproGrow-3 NoData PeproTech
900-K00 Elisa Buffer Kit 1000tests PeproTech
900-K04 Human PDGF-BB 1000tests PeproTech
900-K05 Human EGF 1000tests PeproTech
900-K08 Human FGF-basic 1000tests PeproTech
900-K10 Human VEGF 1000tests PeproTech
900-K103 Murine G-CSF 1000tests PeproTech
900-K108 Murine IL-2 1000tests PeproTech
900-K109 Rat IFN-gamma 1000tests PeproTech
900-K11 Human IL-1alpha 1000tests PeproTech
900-K12 Human IL-2 1000tests PeproTech
900-K120 Human Gro-beta 1000tests PeproTech
900-K123 Murine MCP-3 1000tests PeproTech
900-K124 Murine Rantes 1000tests PeproTech
900-K125 Murine MIP-1alpha 1000tests PeproTech
900-K126 Murine JE/MCP-1 1000tests PeproTech
900-K127 Murine KC 1000tests PeproTech
900-K13 Human IL-3 1000tests PeproTech
900-K132 Murine Exodus-2 EDK 1000tests PeproTech
900-K14 Human IL-4 1000tests PeproTech
900-K141 Human TRAIL ApoII Ligand 1000tests PeproTech
900-K142 Human sRank Ligand 1000tests PeproTech
900-K145 Human sCD40 Ligand 1000tests PeproTech
900-K149 Human TWEAK 1000tests PeproTech
900-K15 Human IL-5 1000tests PeproTech
900-K151 Human I-TAC 1000tests PeproTech
900-K152 Murine MIP-2 1000tests PeproTech
900-K153 Murine IP-10 1000tests PeproTech
900-K158 Human CNTF 1000tests PeproTech
900-K16 Human IL-6 1000tests PeproTech
900-K167 Human Eotaxin-3 1000tests PeproTech
900-K17 Human IL-7 1000tests PeproTech
900-K170 Murine IGF-I 1000tests PeproTech
900-K172 Human BD-2 1000tests PeproTech
900-K179 Murine EGF 1000tests PeproTech
900-K18 Human IL-8 1000tests PeproTech
900-K188 Murine IL-15 1000tests PeproTech
900-K190 Human Midkine 1000tests PeproTech
900-K197 Murine MDC 1000tests PeproTech
900-K20 Human IL-9 1000tests PeproTech
900-K202 Human BD-1 1000tests PeproTech
900-K204 Rat IL-1alpha 1000tests PeproTech
900-K205 Rat IL-2 1000tests PeproTech
900-K207 Murine IL-13 1000tests PeproTech
900-K208 Human 4-IBB-R 1000tests PeproTech
900-K21 Human IL-10 1000tests PeproTech
900-K210 Human BD-3 1000tests PeproTech
900-K213 Human CTACK EDK 1000tests PeproTech
900-K216 Human TACI 1000tests PeproTech
900-K224 Human IL-20 1000tests PeproTech
900-K226 Human IL-21 1000tests PeproTech
900-K23 Human IL-13 1000tests PeproTech
900-K230 Human CXCL-16 1000tests PeproTech
900-K233 Murine sRank-Ligand 1000tests PeproTech
900-K234 Human IL-17E 1000tests PeproTech
900-K235 Human Resistin 1000tests PeproTech
900-K244 Human EG-VEGF 1000tests PeproTech
900-K245 Murine M-CSF 1000tests PeproTech
900-K246 Human IL-22 1000tests PeproTech
900-K25 Human TNF-alpha 1000tests PeproTech
900-K255 Human BMP-2 1000tests PeproTech
900-K257 Murine IL-22 EDK 1000tests PeproTech
900-K258 Rat SCF 1000tests PeproTech
900-K27 Human IFN-gamma 1000tests PeproTech
900-K277 Human IL-17F 1000tests PeproTech
900-K278 Murine MIP-1beta 1000tests PeproTech
900-K290 Human TL-1A 1000tests PeproTech
900-K299 Human Follistatin 1000tests PeproTech
900-K30 Human GM-CSF 1000tests PeproTech
900-K307 Human PLGF 1000tests PeproTech
900-K31 Human MCP-1 1000tests PeproTech
900-K315 Human IGF-BP1 EDK 1000tests PeproTech
900-K316 Human Heregulin beta1 1000tests PeproTech
900-K317 Human CTGF 1000tests PeproTech
900-K33 Human RANTES 1000tests PeproTech
900-K334 Human TSLP 1000tests PeproTech
900-K338 Human NOV 1000tests PeproTech
900-K34 Human SCF 1000tests PeproTech
900-K347 Human IL-31 1000tests PeproTech
900-K35 Human MIP-1alpha 1000tests PeproTech
900-K357 Human MIA-2 1000tests PeproTech
900-K368 Murine IL-21 1000tests PeproTech
900-K372 Human Betacellulin 1000tests PeproTech
900-K38 Human GRO/MGSA 1000tests PeproTech
900-K383 Human PAI-1 1000tests PeproTech
900-K39 Human IP-10 1000tests PeproTech
900-K390 Rat EGF 1000tests PeproTech
900-K392 Murine IL-17 1000tests PeproTech
900-K398 Human IL-33 1000tests PeproTech
900-K40 Human NAP-2 1000tests PeproTech
900-K406 Murine IL-5 1000tests PeproTech
900-K41 Human MCP-2 EDK 1000tests PeproTech
900-K412 Human Neuroserpin 1000tests PeproTech
900-K435 Human BD-4 1000tests PeproTech
900-K436 Rat VEGF 1000tests PeproTech
900-K438 Human TIMP-I 1000tests PeproTech
900-K44 Human TPO 1000tests PeproTech
900-K449 Rat IP-10 1000tests PeproTech
900-K464 Human ICAM-1 1000tests PeproTech
900-K47 Murine IL-1beta 1000tests PeproTech
900-K474 Human IL-1RA 1000tests PeproTech
900-K48 Murine IL-3 1000tests PeproTech
900-K49 Murine IL-4 1000tests PeproTech
900-K50 Murine IL-6 1000tests PeproTech
900-K53 Murine IL-10 1000tests PeproTech
900-K54 Murine TNF-alpha 1000tests PeproTech
900-K55 Murine GM-CSF 1000tests PeproTech
900-K57 Rat Gro/KC 1000tests PeproTech
900-K59 Rat MCP-1 1000tests PeproTech
900-K60 Human beta-NGF 1000tests PeproTech
900-K65 Rat CNTF 1000tests PeproTech
900-K68 Murine Eotaxin 1000tests PeproTech
900-K69 Human Eotaxin 1000tests PeproTech
900-K72 Rat Rantes 1000tests PeproTech
900-K73 Rat TNF-alpha 1000tests PeproTech
900-k75 Rat MIP-1alpha 1000tests PeproTech
900-K76 Murine Leptin 1000tests PeproTech
900-K77 Human G-CSF 1000tests PeproTech
900-K78 Murine SCF 1000tests PeproTech
900-K82 Murine IL-1alpha 1000tests PeproTech
900-K84 Human IL-17A 1000tests PeproTech
900-K86 Rat IL-6 1000tests PeproTech
900-K87 Human MIG 1000tests PeproTech
900-K90 Human Leptin 1000tests PeproTech
900-K91 Rat IL-1 beta 1000tests PeproTech
900-K92 Human SDF-1α EDK 1000tests PeproTech
900-K96 Human IL-12 1000tests PeproTech
900-K97 Murine IL-12 1000tests PeproTech
900-K98 Murine IFN-gamma 1000tests PeproTech
900-K99 Murine VEGF 1000tests PeproTech
900-M04 Human PDGF-BB Mini EDK 200tests PeproTech
900-M05 Human EGF Mini EDK 200tests PeproTech
900-M08 Human FGF-basic Mini EDK 200tests PeproTech
900-M10 Human VEGF Mini EDK 200tests PeproTech
900-M108 Murine IL-2 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M11 Human IL-1α Mini EDK 200tests PeproTech
900-M12 Human IL-2 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M120 Human Gro-beta Mini EDK 200tests PeproTech
900-M124 Murine Rantes Mini EDK 200tests PeproTech
900-M125 Murine MIP-1alpha Mini EDK 200tests PeproTech
900-M126 Murine JE Mini EDK 200tests PeproTech
900-M127 Murine KC Mini EDK 200tests PeproTech
900-M132 Murine Exodus-2 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M14 Human IL-4 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M142 Human sRANK-Ligand Mini EDK 200tests PeproTech
900-M145 Human sCD40 Ligand Mini EDK 200tests PeproTech
900-M15 Human IL-5 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M152 Murine MIP-2 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M153 Murine IP-10 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M16 Human IL-6 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M172 Human BD-2 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M18 Human IL-8 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M188 Murine IL-15 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M202 Human BD-1 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M205 Rat IL-2 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M207 Murine IL-13 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M21 Human IL-10 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M213 Human CTACK Mini EDK 200tests PeproTech
900-M22 Human IL-11 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M230 Human CXCL16 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M233 Murine sRANK-Ligand Mini EDK 200tests PeproTech
900-M234 Human IL-17E Mini EDK 200tests PeproTech
900-M235 Human Resistin Mini EDK 200tests PeproTech
900-M246 Human IL-22 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M25 Human TNF-alpha Mini EDK 200tests PeproTech
900-M255 Human BMP-2 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M257 Murine IL-22 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M258 Rat SCF Mini EDK 200tests PeproTech
900-M27 Human IFN-gamma Mini EDK 200tests PeproTech
900-M278 Murine MIP-1beta Mini EDK 200tests PeproTech
900-M290 Human TL-1A Mini EDK 1000tests PeproTech
900-M30 Human GM-CSF Mini EDK 200tests PeproTech
900-M31 Human MCP-1 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M315 Human IGF-BP1 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M316 Human Heregulin beta1 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M317 Human CTGF Mini EDK 200tests PeproTech
900-M33 Human Rantes Mini EDK 200tests PeproTech
900-M347 Human IL-31 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M35 Human MIP-1alpha Mini EDK 200tests PeproTech
900-M368 Murine IL-21 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M39 Human IP-10 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M390 Rat EGF Mini EDK 200tests PeproTech
900-M392 Murine IL-17 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M398 Human IL-33 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M406 Murine IL-5 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M41 Human MCP-2 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M412 Human Neuroserpin Mini EDK 200tests PeproTech
900-M435 Human BD-4 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M436 Rat VEGF Mini EDK 200tests PeproTech
900-M438 Human TIMP-I Mini EDK 200tests PeproTech
900-M44 Human TPO Mini EDK 200tests PeproTech
900-M449 Rat IP-10 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M464 Human ICAM-1 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M47 Murine IL-1beta Mini EDK 200tests PeproTech
900-M474 Human IL-1RA Mini EDK 200tests PeproTech
900-M48 Murine IL-3 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M49 Murine IL-4 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M50 Murine IL-6 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M53 Murine IL-10 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M54 Murine TNF-alpha Mini EDK 200tests PeproTech
900-M55 Murine GM-CSF Mini EDK 200tests PeproTech
900-M59 Rat MCP-1 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M60 Human?β-NGF?Mini?EDK 200tests PeproTech
900-M65 Rat CNTF Mini EDK 200tests PeproTech
900-M72 Rat Rantes Mini EDK 200tests PeproTech
900-M84 Human IL-17A Mini EDK 200tests PeproTech
900-M86 Rat IL-6 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M87 Human MIG Mini EDK 200tests PeproTech
900-M91 Rat IL-1β Mini EDK 200tests PeproTech
900-M92 Human SDF-1α Mini EDK 200tests PeproTech
900-M96 Human IL-12 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M97 Murine IL-12 Mini EDK 200tests PeproTech
900-M98 Murine IFN-gamma Mini EDK 200tests PeproTech
900-M99 Murine VEGF Mini EDK 200tests PeproTech
AF-100-03-100 Human Heregulin beta-1 100ug PeproTech
AF-100-03-1000 Human Heregulin beta-1 1000ug PeproTech
AF-100-03-250 Human Heregulin beta-1 250ug PeproTech
AF-100-03-50 Human Heregulin beta-1 50ug PeproTech
AF-100-03-500 Human Heregulin beta-1 500ug PeproTech
AF-100-06-100 Human PLGF-I 100ug PeproTech
AF-100-06-1000 Human PLGF-I 1000ug PeproTech
AF-100-06-25 Human PLGF-I 25ug PeproTech
AF-100-06-250 Human PLGF-I 250ug PeproTech
AF-100-06-500 Human PLGF-I 500ug PeproTech
AF-100-11-100 Human IGF-I 100ug PeproTech
AF-100-11-1000 Human IGF-I 1000ug PeproTech
AF-100-11-200 Human IGF-I(五只同時購買) 200ug PeproTech
AF-100-12-100 Human IGF-II 100ug PeproTech
AF-100-12-1000 Human IGF-II 1000ug PeproTech
AF-100-12-250 Human IGF-II 250ug PeproTech
AF-100-12-50 Human IGF-II 50ug PeproTech
AF-100-12-500 Human IGF-II 500ug PeproTech
AF-100-13A-10 Human PDGF-AA 10ug PeproTech
AF-100-13A-100 Human PDGF-AA 100ug PeproTech
AF-100-13A-1000 Human PDGF-AA 1000ug PeproTech
AF-100-13A-250 Human PDGF-AA 250ug PeproTech
AF-100-13A-500 Human PDGF-AA 500ug PeproTech
AF-100-14B-10 Human PDGF-BB 10ug PeproTech
AF-100-14B-100 Human PDGF-BB 100ug PeproTech
AF-100-14B-1000 Human PDGF-BB 1000ug PeproTech
AF-100-14B-250 Human PDGF-BB 250ug PeproTech
AF-100-14B-500 Human PDGF-BB 500ug PeproTech
AF-100-15-100 Human EGF 100ug PeproTech
AF-100-15-1000 Human EGF 1000ug PeproTech
AF-100-15-500 Human EGF 500ug PeproTech
AF-100-16A-100 Human TGF-alpha 100ug PeproTech
AF-100-16A-1000 Human TGF-alpha 1000ug PeproTech
AF-100-16A-250 Human TGF-alpha 250ug PeproTech
AF-100-16A-500 Human TGF-alpha 500ug PeproTech
AF-100-17A-100 Human FGF-acidic 100ug PeproTech
AF-100-17A-1000 Human FGF-acidic 1000ug PeproTech
AF-100-17A-250 Human FGF-acidic 250ug PeproTech
AF-100-17A-50 Human FGF-acidic 50ug PeproTech
AF-100-17A-500 Human FGF-acidic 500ug PeproTech
AF-100-18B-100 Human FGF-basic 100ug PeproTech
AF-100-18B-1000 Human FGF-basic 1000ug PeproTech
AF-100-18B-250 Human FGF-basic 250ug PeproTech
AF-100-18B-50 Human FGF-basic 50ug PeproTech
AF-100-18B-500 Human FGF-basic 500ug PeproTech
AF-100-19-10 Human KGF 10ug PeproTech
AF-100-19-100 Human KGF 100ug PeproTech
AF-100-19-1000 Human KGF 1000ug PeproTech
AF-100-19-250 Human KGF 250ug PeproTech
AF-100-19-500 Human KGF 500ug PeproTech
AF-100-20-10 Human VEGF 10ug PeproTech
AF-100-20-100 Human VEGF 100ug PeproTech
AF-100-20-1000 Human VEGF 1000ug PeproTech
AF-100-20-250 Human VEGF 250ug PeproTech
AF-100-20-500 Human VEGF 500ug PeproTech
AF-100-20A-10 Human VEGF 121 10ug PeproTech
AF-100-20A-100 Human VEGF 121 100ug PeproTech
AF-100-20A-1000 Human VEGF 121 1000ug PeproTech
AF-100-20A-250 Human VEGF 121 250ug PeproTech
AF-100-20A-500 Human VEGF 121 500ug PeproTech
AF-100-21C-10 Human TGF-β1 (CHO cell derived) 10ug PeproTech
AF-100-21C-100 Human TGF-β1 (CHO cell derived) 100ug PeproTech
AF-100-21C-1000 Human TGF-β1 (CHO cell derived) 1000ug PeproTech
AF-100-21C-250 Human TGF-β1 (CHO cell derived) 250ug PeproTech
AF-100-21C-50 Human TGF-β1 (CHO cell derived) 50ug PeproTech
AF-100-21C-500 Human TGF-β1 (CHO cell derived) 500ug PeproTech
AF-100-23-100 Human FGF-9 100ug PeproTech
AF-100-23-1000 Human FGF-9 1000ug PeproTech
AF-100-23-20 Human FGF-9 20ug PeproTech
AF-100-23-250 Human FGF-9 250ug PeproTech
AF-100-23-500 Human FGF-9 500ug PeproTech
AF-100-25-100 Human FGF-8 100ug PeproTech
AF-100-25-1000 Human FGF-8 1000ug PeproTech
AF-100-25-25 Human FGF-8 25ug PeproTech
AF-100-25-250 Human FGF-8 250ug PeproTech
AF-100-25-500 Human FGF-8 500ug PeproTech
AF-100-26-100 Human FGF-10 100ug PeproTech
AF-100-26-1000 Human FGF-10 1000ug PeproTech
AF-100-26-25 Human FGF-10 25ug PeproTech
AF-100-26-250 Human FGF-10 250ug PeproTech
AF-100-26-500 Human FGF-10 500ug PeproTech
AF-100-31-100 Human FGF-4 100ug PeproTech
AF-100-31-1000 Human FGF-4 1000ug PeproTech
AF-100-31-25 Human FGF-4 25ug PeproTech
AF-100-31-250 Human FGF-4 250ug PeproTech
AF-100-31-500 Human FGF-4 500ug PeproTech
AF-100-36E-10 Human TGF-beta3 10ug PeproTech
AF-100-36E-100 Human TGF-beta3 100ug PeproTech
AF-100-36E-1000 Human TGF-beta3 1000ug PeproTech
AF-100-36E-250 Human TGF-beta3 250ug PeproTech
AF-100-36E-500 Human TGF-beta3 500ug PeproTech
AF-120-02-10 Human BMP-2 10ug PeproTech
AF-120-02-100 Human BMP-2 100ug PeproTech
AF-120-02-1000 Human BMP-2 1000ug PeproTech
AF-120-02-250 Human BMP-2 250ug PeproTech
AF-120-02-50 Human BMP-2 50ug PeproTech
AF-120-02-500 Human BMP-2 500ug PeproTech
AF-120-05ET-10 Human BMP-4 10ug PeproTech
AF-120-05ET-100 Human BMP-4 100ug PeproTech
AF-120-05ET-1000 Human BMP-4 1000ug PeproTech
AF-120-05ET-250 Human BMP-4 250ug PeproTech
AF-120-05ET-50 Human BMP-4 50ug PeproTech
AF-120-05ET-500 Human BMP-4 500ug PeproTech
AF-120-14E-10 Human Activin-A 10ug PeproTech
AF-120-14E-100 Human Activin-A 100ug PeproTech
AF-120-14E-1000 Human Activin-A 1000ug PeproTech
AF-120-14E-250 Human Activin-A 250ug PeproTech
AF-120-14E-50 Human Activin-A 50ug PeproTech
AF-120-14E-500 Human Activin-A 500ug PeproTech
AF-120-22-100 Human GDF-3 100ug PeproTech
AF-120-22-1000 Human GDF-3 1000ug PeproTech
AF-120-22-20 Human GDF-3 20ug PeproTech
AF-120-22-250 Human GDF-3 250ug PeproTech
AF-120-22-500 Human GDF-3 500ug PeproTech
AF-140-09-100 Human Vitronectin 100ug PeproTech
AF-140-09-1000 Human Vitronectin 1000ug PeproTech
AF-140-09-500 Human Vitronectin 500ug PeproTech
AF-200-01A-10 Human IL-1α 10ug PeproTech
AF-200-01A-100 Human IL-1α 100ug PeproTech
AF-200-01A-1000 Human IL-1α 1000ug PeproTech
AF-200-01A-250 Human IL-1α 250ug PeproTech
AF-200-01A-500 Human IL-1α 500ug PeproTech
AF-200-01B-10 Human IL-1beta 10ug PeproTech
AF-200-01B-100 Human IL-1beta 100ug PeproTech
AF-200-01B-1000 Human IL-1beta 1000ug PeproTech
AF-200-01B-250 Human IL-1beta 250ug PeproTech
AF-200-01B-500 Human IL-1beta 500ug PeproTech
AF-200-01RA-100 Human IL-1Ra 100ug PeproTech
AF-200-01RA-1000 Human IL-1Ra 1000ug PeproTech
AF-200-01RA-250 Human IL-1Ra 250ug PeproTech
AF-200-01RA-500 Human IL-1Ra 500ug PeproTech
AF-200-02-100 Human IL-2 100ug PeproTech
AF-200-02-1000 Human IL-2 1000ug PeproTech
AF-200-02-250 Human IL-2 250ug PeproTech
AF-200-02-50 Human IL-2 50ug PeproTech
AF-200-02-500 Human IL-2 500ug PeproTech
AF-200-03-10 Human IL-3 10ug PeproTech
AF-200-03-100 Human IL-3 100ug PeproTech
AF-200-03-1000 Human IL-3 1000ug PeproTech
AF-200-03-250 Human IL-3 250ug PeproTech
AF-200-03-50 Human IL-3 50ug PeproTech
AF-200-03-500 Human IL-3 500ug PeproTech
AF-200-04-100 Human IL-4 100ug PeproTech
AF-200-04-1000 Human IL-4 1000ug PeproTech
AF-200-04-20 Human IL-4 20ug PeproTech
AF-200-04-250 Human IL-4 250ug PeproTech
AF-200-04-50 Human IL-4 50ug PeproTech
AF-200-04-500 Human IL-4 500ug PeproTech
AF-200-06-100 Human IL-6 100ug PeproTech
AF-200-06-1000 Human IL-6 1000ug PeproTech
AF-200-06-20 Human IL-6 20ug PeproTech
AF-200-06-250 Human IL-6 250ug PeproTech
AF-200-06-50 Human IL-6 50ug PeproTech
AF-200-06-500 Human IL-6 500ug PeproTech
AF-200-07-10 Human IL-7 10ug PeproTech
AF-200-07-100 Human IL-7 100ug PeproTech
AF-200-07-1000 Human IL-7 1000ug PeproTech
AF-200-07-250 Human IL-7 250ug PeproTech
AF-200-07-500 Human IL-7 500ug PeproTech
AF-200-08M-100 Human IL-8 (72a.a.) (CXCL8) 100ug PeproTech
AF-200-08M-1000 Human IL-8 (72a.a.) (CXCL8) 1000ug PeproTech
AF-200-08M-25 Human IL-8 (72a.a.) (CXCL8) 25ug PeproTech
AF-200-08M-250 Human IL-8 (72a.a.) (CXCL8) 250ug PeproTech
AF-200-08M-500 Human IL-8 (72a.a.) (CXCL8) 500ug PeproTech
AF-200-09-10 Human IL-9 10ug PeproTech
AF-200-09-100 Human IL-9 100ug PeproTech
AF-200-09-1000 Human IL-9 1000ug PeproTech
AF-200-09-250 Human IL-9 250ug PeproTech
AF-200-09-500 Human IL-9 500ug PeproTech
AF-200-10-10 Human IL-10 10ug PeproTech
AF-200-10-100 Human IL-10 100ug PeproTech
AF-200-10-1000 Human IL-10 1000ug PeproTech
AF-200-10-250 Human IL-10 250ug PeproTech
AF-200-10-500 Human IL-10 500ug PeproTech
AF-200-13-10 Human IL-13 10ug PeproTech
AF-200-13-100 Human IL-13 100ug PeproTech
AF-200-13-1000 Human IL-13 1000ug PeproTech
AF-200-13-250 Human IL-13 250ug PeproTech
AF-200-13-500 Human IL-13 500ug PeproTech
AF-200-15-10 Human IL-15 10ug PeproTech
AF-200-15-100 Human IL-15 100ug PeproTech
AF-200-15-1000 Human IL-15 1000ug PeproTech
AF-200-15-250 Human IL-15 250ug PeproTech
AF-200-15-500 Human IL-15 500ug PeproTech
AF-200-16A-10 Human IL-16 (121aa) 10ug PeproTech
AF-200-16A-100 Human IL-16 (121aa) 100ug PeproTech
AF-200-16A-1000 Human IL-16 (121aa) 1000ug PeproTech
AF-200-16A-250 Human IL-16 (121aa) 250ug PeproTech
AF-200-16A-500 Human IL-16 (121aa) 500ug PeproTech
AF-200-17-100 Human IL-17 100ug PeproTech
AF-200-17-1000 Human IL-17 1000ug PeproTech
AF-200-17-25 Human IL-17 25ug PeproTech
AF-200-17-250 Human IL-17 250ug PeproTech
AF-200-17-500 Human IL-17 500ug PeproTech
AF-200-21-10 Human IL-21 10ug PeproTech
AF-200-21-100 Human IL-21 100ug PeproTech
AF-200-21-1000 Human IL-21 1000ug PeproTech
AF-200-21-250 Human IL-21 250ug PeproTech
AF-200-21-500 Human IL-21 500ug PeproTech
AF-200-22-10 Human IL-22 10ug PeproTech
AF-200-22-100 Human IL-22 100ug PeproTech
AF-200-22-1000 Human IL-22 1000ug PeproTech
AF-200-22-250 Human IL-22 250ug PeproTech
AF-200-22-500 Human IL-22 500ug PeproTech
AF-200-24-100 Human IL-17E 100ug PeproTech
AF-200-24-1000 Human IL-17E 1000ug PeproTech
AF-200-24-25 Human IL-17E 25ug PeproTech
AF-200-24-250 Human IL-17E 250ug PeproTech
AF-200-24-500 Human IL-17E 500ug PeproTech
AF-200-33-10 Human IL-33 10ug PeproTech
AF-200-33-100 Human IL-33 100ug PeproTech
AF-200-33-1000 Human IL-33 1000ug PeproTech
AF-200-33-250 Human IL-33 250ug PeproTech
AF-200-33-500 Human IL-33 500ug PeproTech
AF-200-36G-10 Human IL-36γ (IL-1F9) 10ug PeproTech
AF-200-36G-100 Human IL-36γ (IL-1F9) 100ug PeproTech
AF-200-36G-1000 Human IL-36γ (IL-1F9) 1000ug PeproTech
AF-200-36G-250 Human IL-36γ (IL-1F9) 250ug PeproTech
AF-200-36G-500 Human IL-36γ (IL-1F9) 500ug PeproTech
AF-212-12-100 Murine IL-2 100ug PeproTech
AF-212-12-1000 Murine IL-2 1000ug PeproTech
AF-212-12-20 Murine IL-2 20ug PeproTech
AF-212-12-250 Murine IL-2 250ug PeproTech
AF-212-12-500 Murine IL-2 500ug PeproTech
AF-213-13-10 Murine IL-3 10ug PeproTech
AF-213-13-100 Murine IL-3 100ug PeproTech
AF-213-13-1000 Murine IL-3 1000ug PeproTech
AF-213-13-250 Murine IL-3 250ug PeproTech
AF-213-13-50 Murine IL-3 50ug PeproTech
AF-213-13-500 Murine IL-3 500ug PeproTech
AF-214-14-100 Murine IL-4 100ug PeproTech
AF-214-14-1000 Murine IL-4 1000ug PeproTech
AF-214-14-20 Murine IL-4 20ug PeproTech
AF-214-14-250 Murine IL-4 250ug PeproTech
AF-214-14-50 Murine IL-4 50ug PeproTech
AF-214-14-500 Murine IL-4 500ug PeproTech
AF-216-16-10 Murine IL-6 10ug PeproTech
AF-216-16-100 Murine IL-6 100ug PeproTech
AF-216-16-1000 Murine IL-6 1000ug PeproTech
AF-216-16-250 Murine IL-6 250ug PeproTech
AF-216-16-500 Murine IL-6 500ug PeproTech
AF-250-03-10 Murine SCF 10ug PeproTech
AF-250-03-100 Murine SCF 100ug PeproTech
AF-250-03-1000 Murine SCF 1000ug PeproTech
AF-250-03-250 Murine SCF 250ug PeproTech
AF-250-03-50 Murine SCF 50ug PeproTech
AF-250-03-500 Murine SCF 500ug PeproTech
AF-250-05-10 Murine G-CSF 10ug PeproTech
AF-250-05-100 Murine G-CSF 100ug PeproTech
AF-250-05-1000 Murine G-CSF 1000ug PeproTech
AF-250-05-250 Murine G-CSF 250ug PeproTech
AF-250-05-500 Murine G-CSF 500ug PeproTech
AF-300-01A-100 Human TNF-alpha 100ug PeproTech
AF-300-01A-1000 Human TNF-alpha 1000ug PeproTech
AF-300-01A-250 Human TNF-alpha 250ug PeproTech
AF-300-01A-50 Human TNF-alpha 50ug PeproTech
AF-300-01A-500 Human TNF-alpha 500ug PeproTech
AF-300-02-100 Human IFN-gamma 100ug PeproTech
AF-300-02-1000 Human IFN-gamma 1000ug PeproTech
AF-300-02-250 Human IFN-gamma 250ug PeproTech
AF-300-02-500 Human IFN-gamma 500ug PeproTech
AF-300-02L-100 Human IFN-Lambda-1 100ug PeproTech
AF-300-02L-1000 Human IFN-Lambda-1 1000ug PeproTech
AF-300-02L-20 Human IFN-Lambda-1 20ug PeproTech
AF-300-02L-250 Human IFN-Lambda-1 250ug PeproTech
AF-300-02L-500 Human IFN-Lambda-1 500ug PeproTech
AF-300-03-100 Human GM-CSF 100ug PeproTech
AF-300-03-1000 Human GM-CSF 1000ug PeproTech
AF-300-03-20 Human GM-CSF 20ug PeproTech
AF-300-03-250 Human GM-CSF 250ug PeproTech
AF-300-03-50 Human GM-CSF 50ug PeproTech
AF-300-03-500 Human GM-CSF 500ug PeproTech
AF-300-04-100 Human MCP-1/MCAF (CCL2) 100ug PeproTech
AF-300-04-1000 Human MCP-1/MCAF (CCL2) 1000ug PeproTech
AF-300-04-20 Human MCP-1/MCAF (CCL2) 20ug PeproTech
AF-300-04-250 Human MCP-1/MCAF (CCL2) 250ug PeproTech
AF-300-04-500 Human MCP-1/MCAF (CCL2) 500ug PeproTech
AF-300-05-100 Human LIF 100ug PeproTech
AF-300-05-1000 Human LIF 1000ug PeproTech
AF-300-05-25 Human LIF 25ug PeproTech
AF-300-05-250 Human LIF 250ug PeproTech
AF-300-05-500 Human LIF 500ug PeproTech
AF-300-06-100 Human Rantes 100ug PeproTech
AF-300-06-1000 Human Rantes 1000ug PeproTech
AF-300-06-20 Human Rantes 20ug PeproTech
AF-300-06-250 Human Rantes 250ug PeproTech
AF-300-06-500 Human Rantes 500ug PeproTech
AF-300-07-10 Human SCF 10ug PeproTech
AF-300-07-100 Human SCF 100ug PeproTech
AF-300-07-1000 Human SCF 1000ug PeproTech
AF-300-07-250 Human SCF 250ug PeproTech
AF-300-07-50 Human SCF 50ug PeproTech
AF-300-07-500 Human SCF 500ug PeproTech
AF-300-18-10 Human TPO 10ug PeproTech
AF-300-18-100 Human TPO 100ug PeproTech
AF-300-18-1000 Human TPO 1000ug PeproTech
AF-300-18-250 Human TPO 250ug PeproTech
AF-300-18-50 Human TPO 50ug PeproTech
AF-300-18-500 Human TPO 500ug PeproTech
AF-300-19-10 Human Flt-3 Ligand 10ug PeproTech
AF-300-19-100 Human Flt-3 Ligand 100ug PeproTech
AF-300-19-1000 Human Flt-3 Ligand 1000ug PeproTech
AF-300-19-250 Human Flt-3 Ligand 250ug PeproTech
AF-300-19-50 Human Flt-3 Ligand 50ug PeproTech
AF-300-19-500 Human Flt-3 Ligand 500ug PeproTech
AF-300-23-10 Human G-CSF 10ug PeproTech
AF-300-23-100 Human G-CSF 100ug PeproTech
AF-300-23-1000 Human G-CSF 1000ug PeproTech
AF-300-23-250 Human G-CSF 250ug PeproTech
AF-300-23-500 Human G-CSF 500ug PeproTech
AF-300-25-10 Human M-CSF 10ug PeproTech
AF-300-25-100 Human M-CSF 100ug PeproTech
AF-300-25-1000 Human M-CSF 1000ug PeproTech
AF-300-25-250 Human M-CSF 250ug PeproTech
AF-300-25-50 Human M-CSF 50ug PeproTech
AF-300-25-500 Human M-CSF 500ug PeproTech
AF-300-28A-10 Human SDF-1α (CXCL12) 10ug PeproTech
AF-300-28A-100 Human SDF-1α (CXCL12) 100ug PeproTech
AF-300-28A-1000 Human SDF-1α (CXCL12) 1000ug PeproTech
AF-300-28A-250 Human SDF-1α (CXCL12) 250ug PeproTech
AF-300-28A-50 Human SDF-1α (CXCL12) 50ug PeproTech
AF-300-28A-500 Human SDF-1α (CXCL12) 500ug PeproTech
AF-300-28B-10 Human SDF-1β(CXCL12) 10ug PeproTech
AF-300-28B-100 Human SDF-1β(CXCL12) 100ug PeproTech
AF-300-28B-1000 Human SDF-1β(CXCL12) 1000ug PeproTech
AF-300-28B-250 Human SDF-1β(CXCL12) 250ug PeproTech
AF-300-28B-50 Human SDF-1β(CXCL12) 50ug PeproTech
AF-300-28B-500 Human SDF-1β(CXCL12) 500ug PeproTech
AF-310-02-100 Human CD40-Ligand 100ug PeproTech
AF-310-02-1000 Human CD40-Ligand 1000ug PeproTech
AF-310-02-250 Human CD40-Ligand 250ug PeproTech
AF-310-02-50 Human CD40-Ligand 50ug PeproTech
AF-310-02-500 Human CD40-Ligand 500ug PeproTech
AF-310-06-100 Human Tweak 100ug PeproTech
AF-310-06-1000 Human Tweak 1000ug PeproTech
AF-310-06-25 Human Tweak 25ug PeproTech
AF-310-06-250 Human Tweak 250ug PeproTech
AF-310-06-500 Human Tweak 500ug PeproTech
AF-310-13-100 Human BAFF 100ug PeproTech
AF-310-13-1000 Human BAFF 1000ug PeproTech
AF-310-13-20 Human BAFF 20ug PeproTech
AF-310-13-250 Human BAFF 250ug PeproTech
AF-310-13-500 Human BAFF 500ug PeproTech
AF-315-02-10 Murine M-CSF 10ug PeproTech
AF-315-02-100 Murine M-CSF 100ug PeproTech
AF-315-02-1000 Murine M-CSF 1000ug PeproTech
AF-315-02-250 Murine M-CSF 250ug PeproTech
AF-315-02-50 Murine M-CSF 50ug PeproTech
AF-315-02-500 Murine M-CSF 500ug PeproTech
AF-315-03-100 Murine GM-CSF 100ug PeproTech
AF-315-03-1000 Murine GM-CSF 1000ug PeproTech
AF-315-03-20 Murine GM-CSF 20ug PeproTech
AF-315-03-250 Murine GM-CSF 250ug PeproTech
AF-315-03-50 Murine GM-CSF 50ug PeproTech
AF-315-03-500 Murine GM-CSF 500ug PeproTech
AF-315-05-100 Murine IFN-γ 100ug PeproTech
AF-315-05-1000 Murine IFN-γ 1000ug PeproTech
AF-315-05-250 Murine IFN-γ 250ug PeproTech
AF-315-05-500 Murine IFN-γ 500ug PeproTech
AF-315-09-1000 Murine EGF 1000ug PeproTech
AF-315-09-500 Murine EGF 500ug PeproTech
AF-315-14-10 Murine TPO 10ug PeproTech
AF-315-14-100 Murine TPO 100ug PeproTech
AF-315-14-1000 Murine TPO 1000ug PeproTech
AF-315-14-250 Murine TPO 250ug PeproTech
AF-315-14-500 Murine TPO 500ug PeproTech
AF-350-09-100 Human IGF-BP7 100ug PeproTech
AF-350-09-1000 Human IGF-BP7 1000ug PeproTech
AF-350-09-25 Human IGF-BP7 25ug PeproTech
AF-350-09-250 Human IGF-BP7 250ug PeproTech
AF-350-09-500 Human IGF-BP7 500ug PeproTech
AF-400-22-10 Rat SCF 10ug PeproTech
AF-400-22-100 Rat SCF 100ug PeproTech
AF-400-22-1000 Rat SCF 1000ug PeproTech
AF-400-22-250 Rat SCF 250ug PeproTech
AF-400-22-50 Rat SCF 50ug PeproTech
AF-400-22-500 Rat SCF 500ug PeproTech
AF-400-23-100 Rat GM-CSF 100ug PeproTech
AF-400-23-1000 Rat GM-CSF 1000ug PeproTech
AF-400-23-20 Rat GM-CSF 20ug PeproTech
AF-400-23-250 Rat GM-CSF 250ug PeproTech
AF-400-23-500 Rat GM-CSF 500ug PeproTech
AF-400-28-10 Rat M-CSF 10ug PeproTech
AF-400-28-100 Rat M-CSF 100ug PeproTech
AF-400-28-1000 Rat M-CSF 1000ug PeproTech
AF-400-28-250 Rat M-CSF 250ug PeproTech
AF-400-28-50 Rat M-CSF 50ug PeproTech
AF-400-28-500 Rat M-CSF 500ug PeproTech
AF-400-34-10 Rat TPO 10ug PeproTech
AF-400-34-100 Rat TPO 100ug PeproTech
AF-400-34-1000 Rat TPO 1000ug PeproTech
AF-400-34-250 Rat TPO 250ug PeproTech
AF-400-34-500 Rat TPO 500ug PeproTech
AF-450-01-100 Human B-NGF 100ug PeproTech
AF-450-01-1000 Human B-NGF 1000ug PeproTech
AF-450-01-250 Human B-NGF 250ug PeproTech
AF-450-01-500 Human B-NGF 500ug PeproTech
AF-450-02-10 Human BDNF 10ug PeproTech
AF-450-02-100 Human BDNF 100ug PeproTech
AF-450-02-1000 Human BDNF 1000ug PeproTech
AF-450-02-250 Human BDNF 250ug PeproTech
AF-450-02-500 Human BDNF 500ug PeproTech
AF-450-03-10 Human NT-3 10ug PeproTech
AF-450-03-100 Human NT-3 100ug PeproTech
AF-450-03-1000 Human NT-3 1000ug PeproTech
AF-450-03-250 Human NT-3 250ug PeproTech
AF-450-03-500 Human NT-3 500ug PeproTech
AF-450-04-10 Human NT-4 10ug PeproTech
AF-450-04-100 Human NT-4 100ug PeproTech
AF-450-04-1000 Human NT-4 1000ug PeproTech
AF-450-04-250 Human NT-4 250ug PeproTech
AF-450-04-500 Human NT-4 500ug PeproTech
AF-450-10-10 Human GDNF 10ug PeproTech
AF-450-10-100 Human GDNF 100ug PeproTech
AF-450-10-1000 Human GDNF 1000ug PeproTech
AF-450-10-250 Human GDNF 250ug PeproTech
AF-450-10-500 Human GDNF 500ug PeproTech
AF-450-13-100 Human CNTF 100ug PeproTech
AF-450-13-1000 Human CNTF 1000ug PeproTech
AF-450-13-20 Human CNTF 20ug PeproTech
AF-450-13-250 Human CNTF 250ug PeproTech
AF-450-13-500 Human CNTF 500ug PeproTech
AF-450-32-10 Murine VEGF 10ug PeproTech
AF-450-32-100 Murine VEGF 100ug PeproTech
AF-450-32-1000 Murine VEGF 1000ug PeproTech
AF-450-32-250 Murine VEGF 250ug PeproTech
AF-450-32-500 Murine VEGF 500ug PeproTech
AF-450-33-100 Murine FGF-Basic 100ug PeproTech
AF-450-33-1000 Murine FGF-Basic 1000ug PeproTech
AF-450-33-250 Murine FGF-Basic 250ug PeproTech
AF-450-33-50 Murine FGF-Basic 50ug PeproTech
AF-450-33-500 Murine FGF-Basic 500ug PeproTech
AF-HDC Human Dendritic Cell Cytokine Package 1pack PeproTech
AF-HHSC3 Human Hematopoietic Stem Cell Expansion Cytokine Package (IL-3) 1pack PeproTech
AF-HHSC6 Human Hematopoietic Stem Cell Expansion Cytokine Package (IL-6) 1pack PeproTech
AF-MDC Murine Dendritic Cell Cytokine Package 1pack PeproTech
BM-hESC-100 PeproGrow-hESC Embryonic Stem Cell Media 100ml PeproTech
BM-hESC-500 PeproGrow-hESC Embryonic Stem Cell Media 500ml PeproTech
HDC Human Dendritic Cell Cytokine Package 1pack PeproTech
HHSC3 Human Hematopoietic Stem Cell Expansion Cytokine Package (IL-3) 1pack PeproTech
HHSC6 Human Hematopoietic Stem Cell Expansion Cytokine Package (IL-6) 1pack PeproTech
LM200 Lipid Mixture Solution NoData PeproTech
MDC Murine Dendritic Cell Cytokine Package 1pack PeproTech
MHSC3 Murine Hematopoietic Stem Cell Expansion Cytokine Package (IL-3) 1pack PeproTech
MHSC6 Murine Hematopoietic Stem Cell Expansion Cytokine Package (IL-6) 1pack PeproTech
SR100 Serum Replacement Solution NoData PeproTech
SR110 Serum Replacement Solution-II NoData PeproTech
PeproTech產品目錄列表 page 10? >>?? 1??? 2???? 3??? 4??? 5??? 6?? 7?? 8?? 9?? 10
www.黄色软件_www.黄色.com_www.黄色_www.富二代